Algemene verkoop- en afleveringsvoorwaarden CarCollect

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie: een door een Verkoper geplaatste advertentie op CarCollect ten behoeve van de verkoop van een Voertuig;
Bieding: een door de Koper geplaatst bod op een door een Verkoper via CarCollect aangeboden Voertuig;
CarCollect: het online automotiveplatform, via welk platform het taxeren en verhandelen van Voertuigen alsmede de administratieve afhandeling daarvan plaatsvindt;
CC: CarCollect B.V., gevestigd te (4707 ZH) Roosendaal aan de Bovendonk 15 (KvK-nummer: 22039448);
Klant: een relatie van de Verkoper die zijn Voertuig ter verkoop via CarCollect aanbiedt bij de Verkoper;
Koopprijs: de totale prijs waarvoor een Voertuig door de Verkoper aan de Koper wordt verkocht en welke prijs is samengesteld uit de basisprijs (de Bieding of de door de Verkoper vastgestelde vraagprijs) te vermeerderen met additionele kosten;
Koper: de partij die een Bieding doet op een Voertuig dat wordt aangeboden via CarCollect dan wel Voertuigen koopt via CarCollect;
Partij(en): een Verkoper en/of een Koper;
Transactie: de (koop)overeenkomst die via CarCollect tot stand komt tussen de Koper en de Verkoper, doordat de Verkoper een Bieding van de Koper accepteert dan wel doordat de Koper de door de Verkoper vastgestelde vraagprijs voor een Voertuig biedt;
Verkoper: de partij die een Voertuig aanbiedt en/of verkoopt met behulp van CarCollect;
Voertuig(en): een al dan niet gemotoriseerde voertuig, waaronder doch niet uitsluitend begrepen motoren, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, trucs, opleggers, brom- en snorfietsen, fietsen met of zonder trapondersteuning, tractoren, aanhangwagens etc.;
Voorwaarden: deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CarCollect;
Website: de website www.carcollect.com, die in eigendom is van CC.

Artikel 2 - Algemeen

 1. De dienstverlening van CC stelt een Verkoper in staat Voertuigen te verhandelen via CarCollect. CC is zelf geen aanbieder van Voertuigen op CarCollect en is derhalve geen partij bij de Transactie die tot stand komt tussen de Verkoper en de Koper. CC bemiddelt slechts tussen Kopers en Verkopers van Voertuigen. CC is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door Transacties die worden gesloten c.q. goederen die worden verhandeld via CarCollect.
 2. CC heeft het recht deze Voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen.
 3. Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Transacties van de Verkoper, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de Koper naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Verkopers wijzen bij deze uitdrukkelijk de eventueel door de Koper van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de Als uitzondering op de eerste zin van dit artikel is het mogelijk dat de Verkoper andere (algemene) voorwaarden, niet zijnde deze Voorwaarden, van toepassing verklaart op de Transacties. In dat geval prevaleren de (algemene) voorwaarden van de Verkoper.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Transactie

 1. Via CarCollect kan de Verkoper een Advertentie plaatsen.
 2. Kopers kunnen via CarCollect een Bieding uitbrengen op een Advertentie. Een Bieding op een in een Advertentie aangeboden Voertuig is voor de Verkoper niet bindend. De Verkoper is niet verplicht een Bieding te accepteren, tenzij de Verkoper het Voertuig aanbiedt tegen een concrete vraagprijs en de Koper deze vraagprijs heeft geboden.
 3. De Transactie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand op het moment dat (a) de Verkoper een Bieding accepteert door het Voertuig via CarCollect te gunnen aan de Koper of (b) indien de Koper de door de Verkoper genoemde vraagprijs heeft geboden. Indien de Verkoper het Voertuig (nog) niet in zijn bezit heeft, komt de Transactie tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het Voertuig door de Klant aan de Verkoper wordt geleverd.
 4. De Verkoper doet alles wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd teneinde de Klant te bewegen het Voertuig aan de Verkoper te leveren. Behoudens in gevallen van overmacht is de Verkoper een boete van 15% van de overeengekomen koopsom met een minimum van € 1.000,- aan de Koper verschuldigd, indien de Klant het Voertuig niet aan de Verkoper levert.
 5. De Koper is bij iedere Transactie een bedrag van € 75,- exclusief BTW aan administratiekosten aan de Verkoper verschuldigd.
 6. Een door de Koper geplaatste Bieding kan niet worden ingetrokken, tenzij (1) sprake is van een kennelijke verschrijving en de Koper dit binnen één uur na plaatsing van de Bieding per e-mail (aan support@carcollect.com) meldt bij CC én het voor CC – exclusief ter harer beoordeling - onmiskenbaar is dat het gaat om een kennelijke verschrijving of (2) alle betrokken partijen instemmen met het intrekken van de Bieding.
 7. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden wordt verwijderd, worden de bijbehorende Biedingen ook verwijderd.
 8. De Verkoper mag erop vertrouwen dat een door de Koper gedane bieding wordt gedaan door een door de Koper bevoegd persoon/medewerker. De Koper garandeert dat alle gebruikers van een (sub)account dat CC aan de Koper heeft verleend, bevoegd zijn te handelen namens de Koper. Eventuele biedingen door een onbevoegd persoon komen voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 4 - Koopprijzen

 1. Alle Biedingen en vraagprijzen zijn basisprijzen, exclusief eventuele additionele kosten. Bij het plaatsen van een Bieding wordt in een calculatie zichtbaar gemaakt welke additionele kosten van toepassing (kunnen) zijn, zoals administratiekosten, omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid), kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden, service- en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarmaakkosten. Aldus komt de (geboden) Koopprijs tot stand.
 2. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van de Transactie.
 3. De Advertentie gaat uit van het leveren van het gekochte Voertuig op de vestigingsplaats van de Verkoper.

Artikel 5 - Betaling

 1. Zodra het Voertuig ten aanzien waarvan een Transactie tot stand is gekomen, door de Klant bij de Verkoper is ingeleverd en waarmee de opschortende voorwaarde van artikel 3.3. is komen te vervallen, noteert de Verkoper de status van het Voertuig in CarCollect als ‘ingeleverd’. De Verkoper ontvangt vervolgens van CC een facturatieverzoek, waarna de Verkoper binnen vijf werkdagen de factuur voor de Koopprijs uploadt in CarCollect. CC stuurt de betreffende factuur door naar de Koper, die de factuur binnen tien werkdagen aan de Verkoper voldoet.
 2. De Koper heeft niet het recht de Koopprijs op enigerlei wijze te verrekenen of zijn betaling op te schorten.
 3. Als de Koper de overeengekomen Koopprijs na ontvangst van de onder lid 1 genoemde factuur niet, niet helemaal, of niet tijdig heeft betaald, is de Koper per direct in verzuim. De onder lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is een fatale termijn. De Verkoper is niet verplicht de Koper alsnog in gebreke te stellen en de Koper is per de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) over de Koopprijs aan de Verkoper verschuldigd.
 4. Indien een der Partijen enige Transactie of andere verplichting niet naleeft, stelt de andere Partij CarCollect hiervan op de hoogte. Het staat CarCollect, indien door haar gewenst, vrij passende maatregelen te nemen.
 5. Als de Verkoper zich genoodzaakt ziet een derde in te schakelen om zijn vordering op de Koper te kunnen incasseren, dan komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten hiervan voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 1.000,- (exclusief BTW). Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, dient de Koper de daadwerkelijke kosten te voldoen. Daarnaast behoudt de Verkoper het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Annulering Transactie

 1. Indien een der Partijen, nadat de Verkoper de Bieding van de Koper heeft geaccepteerd, de daarmee tot stand gekomen Transactie wil annuleren, geeft hij dit schriftelijk te kennen aan de andere Partij. Onder annulering wordt tevens verstaan het (voortijdig) intrekken van een Bieding die de Koper heeft uitgebracht op een Voertuig. De annulerende Partij is alsdan annuleringskosten (boete) verschuldigd, welke kosten gelijk zijn aan 15% van de Bieding van de Koper (zijnde de Koopprijs verminderd met de additionele kosten) met een minimum van € 1.000,- plus – indien de Koper de Partij is die de Transactie heeft geannuleerd – een bedrag van € 75,- (exclusief BTW) administratiekosten.
 2. De annuleringskosten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel worden door de annulerende Partij binnen tien (10) werkdagen na de annulering van de Transactie aan de andere Partij voldaan, bij gebreke waarvan een additionele boete van € 75,- is verschuldigd voor iedere dag waarop de betaling uitblijft. Het voornoemde staat los van het bepaalde ten aanzien van de incassokosten ex artikel 5 lid 5.

Artikel 7 – Aflevering van het Voertuig

 1. Nadat de Koper de Koopprijs aan de Verkoper heeft voldaan, wordt de documentafhandeling (waaronder de vrijwaring) door de Verkoper binnen vijf werkdagen verzorgd.
 2. Het Voertuig wordt vervolgens – behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen Koper en Verkoper - geleverd op de vestigingsplaats van de Verkoper.
 3. De (verwachte) afleveringsdatum van het Voertuig wordt door de Verkoper vermeld in de Advertentie en is onderdeel van de Transactie. Indien deze datum wijzigt, wijzigt de Verkoper ook zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen veertien dagen na overschrijding van de oorspronkelijk door de Verkoper verwachte leveringsdatum - de genoemde datum in de Advertentie.
 4. Indien de Verkoper de gewijzigde leveringsdatum niet conform artikel 6.4 van de Gebruiksvoorwaarden CarCollect (tijdig) heeft aangepast in CarCollect en de (verwachte) leveringstermijn is overschreden zonder dat de Verkoper de Koper hieromtrent heeft geïnformeerd, is de Koper bevoegd de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming van de Transactie te vorderen, waarbij de Koper een termijn van minimaal veertien dagen in acht neemt.
 5. Indien de Verkoper het Voertuig niet alsnog binnen de door de Koper gestelde termijn aan de Koper aflevert, is de Koper bevoegd de Transactie te ontbinden.
 6. Vervroegde aflevering door de Verkoper is altijd toegestaan.
 7. De Koper moet het Voertuig binnen acht dagen, nadat hij het bericht heeft ontvangen dat deze kan worden afgehaald, ophalen. Dit is een fatale termijn. Het risico van het Voertuig gaat op de Koper over op het moment waarop het Voertuig door of namens de Koper wordt opgehaald of nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken.
 8. Is de termijn uit lid 7 verstreken zonder dat het Voertuig is afgehaald, dan komt het Voertuig vanaf dat moment voor rekening en risico van de Koper. Tevens kan de Verkoper een vergoeding voor stallingskosten van € 20,- per dag of dagdeel dat het Voertuig niet is opgehaald in rekening brengen. Voorts kunnen andere door de Verkoper gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, aan de Koper worden doorbelast.
 9. Indien Partijen – in afwijking van lid 1 van dit artikel – afspreken dat een Voertuig door de Verkoper wordt getransporteerd, dan vindt de verzending voor rekening en risico van de Koper plaats.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het aan de Koper geleverde Voertuig blijft eigendom van de Verkoper tot de Koper de volledig verschuldigde Koopprijs heeft voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die de Verkoper op de Koper heeft (of nog zal verkrijgen), omdat de Koper zijn contractuele verplichtingen jegens de Verkoper niet is nagekomen, zoals betaling van boetes, rente en kosten.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde Voertuigen niet op de Koper is overgegaan, mag hij deze Voertuigen niet verpanden, in eigendom overdragen of een derde een ander recht op het Voertuig geven. De Koper meldt terstond aan de Verkoper iedere gebeurtenis die de Verkoper in zijn belang als eigenaar van die Voertuigen schaadt of kan schaden.
 4. De Koper vrijwaart de Verkoper voor aanspraken die derden tegen de Verkoper kunnen inroepen vanwege het eigendomsvoorbehoud op een Voertuig.
 5. Ingeval de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als de Verkoper goede grond geeft om aan te nemen dat hij dit zal gaan doen, mag de Verkoper de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Voertuig terugnemen. Hierna zal de Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van het Voertuig, welke wordt bepaald door het Voertuig opnieuw via CarCollect te koop aan te bieden. De creditering zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke Koopprijs van het Voertuig. De kosten van het terugnemen, worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege het tekortschieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze van het te crediteren bedrag afgetrokken.

Artikel 9 – Ontbinding Transactie

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de Transactie niet nakomt, is de Verkoper bevoegd de Koper schriftelijk in de gelegenheid om te stellen alsnog binnen acht dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling zijn verplichtingen na te komen. Indien de Koper niet alsnog nakomt, is de Verkoper – na ommekomst van de termijn uit deze ingebrekestelling – bevoegd de Transactie schriftelijk te ontbinden.
 2. Is de Transactie ontbonden, dan kan de Verkoper - zonder ingebrekestelling en zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is - vorderen dat de Koper per direct een boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de overeengekomen Koopsom, met een minimumbedrag van € 1.000,-, onverminderd het recht van de Verkoper tot volledige schadevergoeding.
 3. In de volgende gevallen heeft de Verkoper het recht de Transactie met de Koper per direct, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden:
 • indien het faillissement van de Koper wordt aangevraagd of indien de Koper in staat van faillissement wordt gesteld,
 • indien de Koper surseance van betaling verzoekt of wordt verleend,
 • indien de Koper zijn bedrijf staakt en/of als beslag op het vermogen van de Koper wordt gelegd,
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Wordt het uitvoeren van de Transactie voor de Verkoper wegens overmacht onmogelijk, dan mag hij de Transactie (voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden, indien de overmachtssituatie ten minste één (1) maand aanhoudt.

Artikel 11 – Informatieverstrekking, recht van reclame en keuring

 1. De Verkoper is verplicht naar beste weten en kunnen correcte, feitelijke informatie te verschaffen over het Voertuig en in dat kader het taxatierapport (artikel 14 Gebruiksvoorwaarden CarCollect) volledig en naar waarheid in te vullen, door middel van het door CC ter beschikking gestelde modelformulier op CarCollect. De Koper mag uitgaan van en vertrouwen op de door de Verkoper verstrekte informatie.
 2. Indien bij de Verkoper (technische) mankementen bekend zijn of bekend behoren te zijn, vermeldt de Verkoper deze mankementen. Hierbij wordt opgemerkt dat de op CarCollect aangeboden Voertuigen occasions betreffen. De Koper dient er dientengevolge rekening mee te houden dat Voertuigen gebruikelijke gebruikssporen en/of lichte schade hebben.
 3. CC voert geen controle uit op de in Advertenties geplaatste Voertuigen en/of gegevens en geeft daarover geen garantie. Verkopers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij verstrekken in de Advertentie en/of het taxatierapport.
 4. Indien de Koper van oordeel is dat het gekochte Voertuig niet aan de voorwaarden zoals overeengekomen in de Transactie voldoet, reclameert hij binnen 48 uur nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij de Verkoper. Deze termijn gaat in elk geval lopen op het moment dat het gekochte Voertuig aan de Koper is afgeleverd, waaronder wordt begrepen het moment waarop de transporteur het Voertuig namens de Koper ophaalt bij de Verkoper. Indien de Koper niet tijdig reclameert, vervallen alle aanspraken. Deze aanspraken vervallen eveneens indien het Voertuig door of namens de Koper gepoetst, getransporteerd of rijklaar gemaakt wordt, terwijl de klacht nog niet is afgewikkeld.
 5. Indien het Voertuig door of namens de Koper rijdend wordt opgehaald bij de Verkoper, vervalt het recht van reclame zodra het Voertuig het terrein van de Verkoper verlaat.
 6. Ingeval van tijdige reclame stelt de Koper de Verkoper in de gelegenheid de klacht te controleren. Indien de klacht door de Verkoper juist wordt bevonden, treden Partijen met elkaar in overleg over een minnelijke oplossing voor de door de Koper geconstateerde tekortkomingen. Wordt deze oplossing niet gevonden, dan kunnen Partijen – al dan niet gezamenlijk - CC verzoeken een onafhankelijk derde opdracht te geven een keuring te laten uitvoeren en een bindend advies te laten uitvoeren conform artikel 14 van de Gebruiksvoorwaarden CarCollect.
 7. Indien uit de conform lid 6 uitgevoerde keuring blijkt dat de Koper op juiste gronden bezwaar heeft gemaakt, dan is hij niet verplicht het Voertuig af te nemen en komen de kosten voor de keuring voor rekening van de Verkoper, tenzij de door CC ingeschakelde onafhankelijke inspecteur anders beslist. Partijen zijn bevoegd de Transactie aan te passen, door de voorwaarden waaronder deze alsnog kan worden uitgevoerd, te wijzigen.
 8. Indien uit de keuring blijkt dat de Koper ten onrechte bezwaar heeft gemaakt, dan is de Koper verplicht het Voertuig alsnog binnen twee dagen na afgifte van het keuringsrapport af te nemen. De kosten voor de keuring komen voor rekening van de Koper, tenzij de door CC ingeschakelde onafhankelijke inspecteur anders beslist.
 9. Reclameren geeft de Koper geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen of verrekening.
 10. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat na de aflevering van het Voertuig aan (de transporteur van) de Koper wijzigingen zijn aangebracht aan het Voertuig, behoudens in het geval de Verkoper daarvoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 11. Indien de Koper reclameert bij de Verkoper, terwijl hij wist of behoorde te weten dat na de aflevering wijzigingen zijn aangebracht aan het Voertuig, wordt dit gekwalificeerd als fraude. Ingeval van fraude is de Koper een boete verschuldigd van € 5.000,- aan Verkoper.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De Koper kan alleen aanspraak maken op de vergoeding van die schade, die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper in de uitvoering van zijn verplichtingen van de Transactie. Gevolgschade of indirecte schade van de Koper wordt niet vergoed; hieronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente) en schade als gevolg van waardevermindering.
 2. De door de Verkoper te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van de Verkoper wordt uitgekeerd, doch in ieder geval tot een maximaal bedrag van € 3.000,-.
 3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.
 4. De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle aanspraken van derden, tenzij de Verkoper volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tot beslechting van alle geschillen betreffende de Transactie is uitsluitend bevoegd de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Versie oktober 2023