Ogólne warunki sprzedaży i dostaw CarCollect

Artykuł 1 - Definicje

Do niniejszych Warunków zastosowanie mają następujące definicje:

Ogłoszenie: ogłoszenie umieszczone przez Sprzedającego w serwisie CarCollect w celu sprzedaży pojazdu;
Oferta: oferta złożona przez Kupującego na pojazd oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem CarCollect;
CarCollect: internetowa platforma motoryzacyjna, za pośrednictwem której odbywa się wycena i obrót pojazdami oraz ich obsługa administracyjna;
CC: CarCollect B. V., z siedzibą w (4707 ZH) Roosendaal przy 15 Bovendonk (Numer Rejestracyjny Firmy: 22039448);
Klient: kontakt Sprzedającego, który oferuje Sprzedającemu swój pojazd do sprzedaży za pośrednictwem CarCollect;
Cena Zakupu: Całkowita cena, po której pojazd jest sprzedawany Kupującemu przez Sprzedającego, na którą składa się cena podstawowa (cena Oferty lub cena wywoławcza określona przez Sprzedającego) plus koszty dodatkowe;
Kupujący: strona, która składa Ofertę na pojazd oferowany za pośrednictwem CarCollect lub kupuje Pojazdy za pośrednictwem CarCollect;
Strona /Strony: Sprzedający i/lub Kupujący;
Transakcja: umowa (kupna) zawarta za pośrednictwem CarCollect pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w wyniku przyjęcia przez Sprzedającego Oferty od Kupującego lub w wyniku zaoferowania przez Kupującego ceny wywoławczej za Pojazd określonej przez Sprzedającego;
Sprzedający: strona, która oferuje i/lub sprzedaje pojazd za pośrednictwem CarCollect;
Pojazd(y): pojazd silnikowy lub niesilnikowy, w tym między innymi motocykle, samochody osobowe, pojazdy użytkowe, samochody ciężarowe, ciężarówki, przyczepy, naczepy, motorowery, rowery z lub bez wspomagania pedałów, ciągniki itp.;
Warunki: niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży i Dostaw CarCollect;
Strona internetowa: strona internetowa www.carcollect.com, której właścicielem jest CC.

Artykuł 2 - Postanowienia ogólne

 1. Usługi CC umożliwiają Sprzedającemu handel pojazdami za pośrednictwem CarCollect. Sam CC nie jest dostawcą pojazdów na CarCollect i w związku z tym nie jest stroną Transakcji zawieranej między Sprzedającym a Kupującym. CC pośredniczy tylko między Kupującymi i Sprzedającymi Pojazdy. CC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawieranych Transakcji lub towarów będących przedmiotem obrotu za pośrednictwem CarCollect.
 2. CC ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.
 3. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich ofert i Transakcji Sprzedającego, niezależnie od jakiegokolwiek (wcześniejszego) odniesienia przez Kupującego do jego własnych lub innych warunków. Sprzedający niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie (ogólne) warunki, które mogły zostać uznane za obowiązujące przez Kupującego. W drodze wyjątku od zdania pierwszego niniejszego artykułu Sprzedający może uznać inne (ogólne) warunki, inne niż niniejsze Warunki, mające zastosowanie do Transakcji. W takim przypadku pierwszeństwo mają (ogólne) warunki Sprzedającego.
 4. Jeśli jedno lub więcej postanowień Warunków zostanie unieważnionych lub zniszczonych, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

Artykuł 3 - Materializacja Transakcji

 1. Sprzedawca może zamieścić Ogłoszenie za pośrednictwem CarCollect.
 2. Kupujący mogą złożyć Ofertę na Ogłoszenie za pośrednictwem CarCollect. Oferta na Pojazd oferowana w Ogłoszeniu nie jest wiążąca dla Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia Oferty, chyba że Sprzedający oferuje Pojazd po określonej cenie wywoławczej, a Kupujący zaproponował tę cenę wywoławczą.
 3. Transakcja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w momencie, gdy (a) Sprzedający zaakceptuje Ofertę poprzez przyznanie Kupującemu Pojazdu za pośrednictwem CarCollect lub (b) jeśli Kupujący zaoferował cenę wywoławczą określoną przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie posiada (jeszcze) Pojazdu w swoim posiadaniu, Transakcja zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Pojazd zostanie dostarczony Sprzedającemu przez Klienta.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zachęcić Klienta do dostarczenia pojazdu do Sprzedającemu. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, Sprzedający jest winien Kupującemu karę w wysokości 15% uzgodnionej ceny zakupu, przy minimalnej wysokości 1.000 EUR.
 5. Kupujący jest winien Sprzedającemu kwotę 75 EUR bez podatku VAT za koszty administracyjne za każdą Transakcję.
 6. Oferta złożona przez Kupującego nie może zostać wycofana, chyba że (1) wystąpi oczywisty błąd, a Kupujący zgłosi to w ciągu godziny po złożeniu Oferty przez e-mail (na adres support@carcollect.com) i jest oczywiste dla CC - wyłącznie według własnego uznania CC - że taki błąd zaistniał lub (2) wszystkie zainteresowane strony zgadzają się na wycofanie Oferty.
 7. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte z powodu upływu terminu zamieszczenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, wszelkie powiązane z nim Oferty również zostaną usunięte.
 8. Sprzedający może zakładać, że każda Oferta złożona przez Kupującego zostanie złożona przez osobę/pracownika upoważnionego przez Kupującego. Kupujący gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (sub)konta przyznanego Kupującemu przez CC są upoważnieni do działania w jego imieniu. Wszelkie Oferty złożone przez osobę nieupoważnioną składane są na koszt i ryzyko Kupującego.

Artykuł 4 - Ceny Zakupu

 1. Wszystkie Oferty i ceny wywoławcze są cenami podstawowymi, nie zawierającymi żadnych dodatkowych kosztów. Składając Ofertę, kalkulacja pokaże, jakie dodatkowe koszty (mogą) mieć zastosowanie, np. koszty administracyjne, podatek obrotowy (i inne opłaty pobierane przez rząd), koszty transportu, ubezpieczenia, prace montażowe, prace serwisowe i kontrolne oraz inne koszty związane ze zdatnością pojazdu do ruchu drogowego. W ten sposób ustalana jest (ofertowa) Cena Zakupu.
 2. Zmiana ceny nie jest podstawą do unieważnienia Transakcji.
 3. Ogłoszenie opiera się na dostarczeniu zakupionego Pojazdu w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego.

Artykuł 5 - Płatność

 1. Niezwłocznie po tym, jak pojazd, w odniesieniu do którego została zawarta Transakcja, został zwrócony przez Klienta do Sprzedającego i przez co warunek zawieszający, o którym mowa w art. 3.3. wygasł, Sprzedający odnotuje status pojazdu w CarCollect jako "zwrócony". Następnie Sprzedający otrzyma od CC wniosek o wystawienie faktury, po czym Sprzedający musi przesłać fakturę na Cenę Zakupu w CarCollect w ciągu pięciu dni roboczych. CC przekaże odpowiednią fakturę Kupującemu, który zapłaci fakturę Sprzedającemu w ciągu dziesięciu dni roboczych.
 2. Kupujący nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń od Ceny Zakupu ani wstrzymywać się z jej płatnością.
 3. Jeżeli Kupujący nie zapłacił uzgodnionej Ceny Zakupu w całości lub w terminie po otrzymaniu faktury, o której mowa w ust. 1, uważa się, że Kupujący zalega z płatnością. Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest terminem ścisłym. Sprzedający nie jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o zaleganiu z płatnością, a Kupujący jest winien Sprzedającemu ustawowe odsetki za zwłokę (Artykuł 6:119a holenderskiego Kodeksu Cywilnego) naliczane od Ceny Zakupu w dniu wymagalności faktury.
 4. Jeśli jedna ze Stron nie dopełni warunków Transakcji lub innych zobowiązań, druga strona poinformuje o tym CarCollect. CarCollect może podjąć odpowiednie środki, jeśli sobie tego życzy.
 5. Jeżeli Sprzedający jest zmuszony zaangażować osobę trzecią do dochodzenia roszczeń wobec Kupującego, koszty sądowe i pozasądowe ponosi Kupujący. Koszty pozasądowe ustalane są na 15% niezapłaconej kwoty, przy czym minimalna kwota wynosi 1.000 EUR (bez VAT). Jeśli rzeczywiste koszty poniesione w związku z procedurą są wyższe niż koszty zlecenia zapłaty, Kupujący musi pokryć rzeczywiste koszty. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 6 - Anulowanie Transakcji

 1. Jeśli jedna ze Stron, po zaakceptowaniu przez Sprzedającego Oferty Kupującego, chce anulować tak zawartą Transakcję, powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie. Anulowanie obejmuje również (przedwczesne) wycofanie Oferty, którą Kupujący złożył na Pojazd. Strona anulująca jest w takim przypadku winna koszty (karne) anulowania, które są równe 15% Oferty Kupującego (jest to Cena Zakupu pomniejszona o dodatkowe koszty) z minimum 1.000 EUR dodatkowo – jeśli Kupujący jest stroną, która anulowała Transakcję – kwota 75 EUR (bez VAT) koszty administracyjne.
 2. Koszty anulowania, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostaną pokryte przez Stronę anulującą na rzecz drugiej Strony w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od anulowania Transakcji, w przeciwnym razie zostanie nałożona dodatkowa grzywna w wysokości 75 EUR za każdy dzień, w którym płatność nie zostanie dokonana. Powyższe jest niezależne od przepisów dotyczących kosztów odbioru zgodnie z art. 5 ust. 5.

Artykuł 7 - Dostawa Pojazdu

 1. Po zapłaceniu przez Kupującego Ceny Zakupu Sprzedającemu, przetwarzanie dokumentów (w tym odszkodowanie) zostanie dokonane przez Sprzedającego w ciągu pięciu dni roboczych.
 2. Pojazd zostanie następnie dostarczony – o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Kupującym a Sprzedającym – w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego.
 3. (Przewidywany) termin dostawy Pojazdu jest podany przez Sprzedającego w Ogłoszeniu i jest częścią Transakcji. Jeżeli data ta ulegnie zmianie, Sprzedający zmieni również, możliwie najszybciej, datę podaną w Ogłoszeniu – nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od przekroczenia pierwotnie przewidywanego przez Sprzedającego terminu dostawy.
 4. Jeśli Sprzedający nie skorygował zmienionej daty dostawy (na czas) na CarCollect zgodnie z artykułem 6.4 Regulaminu CarCollect i (przewidywany) termin dostawy został przekroczony bez poinformowania o tym Kupującego przez Sprzedającego, Kupujący jest uprawniony do pisemnego powiadomienia Sprzedającego o zwłoce i żądania realizacji Transakcji, przy zachowaniu przez Kupującego okresu co najmniej czternastu dni.
 5. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy pojazdu Kupującemu w terminie ustalonym przez Kupującego, Kupujący jest upoważniony do rozwiązania Transakcji.
 6. Wcześniejsza dostawa przez Sprzedającego zawsze jest dozwolona.
 7. Kupujący musi odebrać Pojazd w ciągu ośmiu dni od otrzymania powiadomienia, że jest on dostępny do odbioru. Termin ten nigdy nie jest terminem ścisłym. Ryzyko związane z Pojazdem przechodzi na Kupującego w momencie odbioru Pojazdu przez Kupującego lub w jego imieniu, lub po upływie wyżej wymienionego okresu.
 8. Jeżeli termin z ust. 7 wygasł bez odbioru Pojazdu, Pojazd będzie od tego momentu na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedający może również naliczyć opłatę za koszty przechowywania Pojazdu w wysokości 20 EUR za dzień lub część dnia, w którym Pojazd nie został odebrany. Ponadto inne koszty poniesione przez Sprzedającego, takie jak koszty transportu, mogą zostać przeniesione na Kupującego.
 9. Jeżeli Strony – wbrew ust. 1 niniejszego artykułu - uzgodnią, że Pojazd zostanie przetransportowany przez Sprzedającego, wysyłka nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.

Artykuł 8 – Zastrzeżenie własności

 1. Pojazd dostarczony Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Kupującego należnej Ceny Zakupu w całości.
 2. Zastrzeżenie własności dotyczy również roszczeń, które Sprzedający ma (lub uzyska) wobec Kupującego z powodu niewywiązania się przez Kupującego ze zobowiązań umownych wobec Sprzedającego, takich jak zapłata kar, odsetek i kosztów.
 3. Dopóki własność dostarczonych Pojazdów nie przejdzie na Kupującego, Kupujący nie może zastawiać tych Pojazdów, przenosić własności ani nadawać osobie trzeciej jakichkolwiek innych praw do Pojazdu. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o każdym przypadku, który szkodzi lub może zaszkodzić interesowi Sprzedającego jako właściciela tych Pojazdów.
 4. Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed roszczeniami, na które mogą powoływać się osoby trzecie w stosunku do Sprzedającego w związku z zastrzeżeniem własności Pojazdu.
 5. W przypadku, gdy Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub gdy Sprzedający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że tak będzie, Sprzedający może odzyskać posiadanie dostarczonego Pojazdu w ramach zastrzeżenia własności. W takim przypadku na konto Kupującego zostanie przelana wartość rynkowa Pojazdu, która zostanie określona poprzez ponowne zaoferowanie Pojazdu do sprzedaży za pośrednictwem CarCollect. Wartość ta nigdy nie przekroczy pierwotnej Ceny Zakupu Pojazdu. Od kwoty, która ma zostać przelana odejmowane są koszty ponownego wejścia w posiadanie. Jeśli z powodu niedopełnienia zobowiązania umownego wystąpi roszczenie, zostanie ono również odliczone od kwoty, która ma zostać przelana.

Artykuł 9 - Rozwiązanie Transakcji

 1. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Transakcji, Sprzedający jest upoważniony do udzielenia Kupującemu na piśmie możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań w ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania. Jeśli Kupujący mimo tego nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, Sprzedający jest upoważniony do rozwiązania Transakcji na piśmie po upływie terminu obowiązywania zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania.
 2. Jeżeli Transakcja została rozwiązana, Sprzedający może - bez powiadomienia o zwłoce i bez konieczności interwencji sądu - zażądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty kary. Kwota ta wynosi 15% uzgodnionej Ceny Zakupu, przy minimalnej kwocie 1.000 EUR, bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do pełnego odszkodowania.
 3. W następujących przypadkach Sprzedający ma prawo rozwiązać Transakcję z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym, bez dalszego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania:
  • w przypadku złożenia przez Kupującego wniosku o upadłość lub ogłoszenia upadłości Kupującego,
  • jeżeli Kupujący złoży wniosek lub uzyska moratorium,
  • jeśli Kupujący zaprzestanie działalności i/lub aktywa Kupującego zostaną zajęte,
  • w inny sposób traci uprawnienia do rozporządzania swoim majątkiem lub jego częścią.

Artykuł 10 - Siła Wyższa

 1. Jeżeli realizacja Transakcji staje się niemożliwa dla Sprzedającego z powodu siły wyższej, może on rozwiązać Transakcję (o ile nie została jeszcze zrealizowana) na piśmie, jeśli sytuacja siły wyższej trwa co najmniej jeden (1) miesiąc.

Artykuł 11- Udzielanie informacji, prawo do reklamacji i wglądu

 1. Sprzedający zobowiązany jest do posiadania jak najlepszej wiedzy i umiejętności do dostarczenia prawidłowych, rzeczowych informacji o Pojeździe i w tym kontekście do kompletnego i zgodnego z prawdą sporządzenia raportu z wyceny (art. 14 Regulaminu CarCollect), za pomocą wzoru udostępnionego przez CC na stronie CarCollect. Kupujący może zakładać, że informacje podawane przez Sprzedającego są poprawne i zgodne z prawdą.
 2. Jeśli Sprzedającemu znane są lub powinny być znane jakiekolwiek wady (techniczne), Sprzedający określi te wady. Należy mieć na uwadze, że Pojazdy oferowane na CarCollect to samochody używane. Kupujący musi zatem wziąć pod uwagę, że Pojazdy posiadają zwykłe oznaki użytkowania i/lub niewielkie uszkodzenia.
 3. CC nie sprawdza Pojazdów i/lub informacji umieszczonych w Ogłoszeniach i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji. Sprzedający pozostają przez cały czas odpowiedzialni za informacje podane w Ogłoszeniu i/lub raporcie wyceny.
 4. Jeżeli Kupujący jest zdania, że zakupiony Pojazd nie spełnia warunków uzgodnionych w Transakcji, złoży reklamację do Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu, gdy podstawa do złożenia reklamacji została stwierdzona lub w uzasadniony sposób mogła zostać stwierdzona. W każdym przypadku okres ten rozpoczyna się w momencie dostarczenia zakupionego Pojazdu Kupującemu, a także w momencie, w którym przewoźnik odbierze pojazd w imieniu Kupującego od Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie złoży reklamacji w terminie, wszelkie roszczenia wygasają. Roszczenia te wygasają również w przypadku, gdy Pojazd został wyczyszczony, przetransportowany lub uczyniony zdatnym do ruchu drogowego przez Kupującego lub w jego imieniu, podczas gdy reklamacja nie została jeszcze rozpatrzona.
 5. Jeśli Kupujący lub inna osoba w jego imieniu wyjedzie Pojazdem od Sprzedającego, prawo do reklamacji wygasa, gdy tylko Pojazd opuści teren Sprzedającego.
 6. W przypadku terminowej reklamacji Kupujący da Sprzedającemu możliwość sprawdzenia podstawy do reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Sprzedającego, Strony skonsultują się ze sobą w sprawie polubownego rozwiązania stwierdzonych przez Kupującego braków. Jeśli takie rozwiązanie nie zostanie znalezione, Strony mogą – wspólnie lub w inny sposób – zażądać od CC polecenia niezależnej osobie trzeciej przeprowadzenia kontroli i udzielenia wiążącej porady zgodnie z art. 14 Regulaminu CarCollect.
 7. Jeżeli z kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust. 6 wynika, że Kupujący zgłosił uzasadnione zastrzeżenia, nie jest zobowiązany do odbioru Pojazdu, a koszty kontroli ponosi Sprzedający, chyba że niezależny inspektor zaangażowany przez CC ustalił inaczej. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmian do Transakcji poprzez zmianę warunków, na jakich może być ona jeszcze zrealizowana.
 8. Jeśli kontrola wykaże, że Kupujący niesłusznie zgłosił zastrzeżenia, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Pojazdu w ciągu dwóch dni od wystawienia sprawozdania z kontroli. Koszty kontroli ponosi Kupujący, chyba że niezależny inspektor zaangażowany przez CC ustali inaczej.
 9. Reklamacje nie uprawniają Kupującego do zawieszenia zobowiązań płatniczych lub rozliczenia.
 10. Reklamacje złożone w terminie nie będą rozpatrywane, jeżeli okaże się, że w Pojeździe zostały wprowadzone zmiany po dostarczeniu pojazdu Kupującemu (lub jego przewoźnikowi), chyba że Sprzedający udzielił wcześniej wyraźnej pisemnej zgody.
 11. Jeśli Kupujący złoży reklamację do Sprzedawcy mając świadomość - lub jeśli powinien mieć świadomość - że zmiany zostały wprowadzone w Pojeździe po dostawie, zostanie to uznane za oszustwo. W przypadku oszustwa Kupujący jest winien Sprzedającemu karę w wysokości 5 000 EUR.

Artykuł 12 - Odpowiedzialność

 1. Kupujący może dochodzić odszkodowania wyłącznie za tę szkodę, która jest przewidywalnym i bezpośrednim następstwem dającego się przypisać Sprzedawcy uchybienia w wykonaniu jego obowiązków wynikających z Transakcji. Następcze lub pośrednie szkody Kupującego nie zostaną zrekompensowane; obejmuje to w każdym przypadku, ale nie wyłącznie, straty handlowe, szkody spowodowane opóźnieniem (inne niż odsetki ustawowe) i szkody wynikające z amortyzacji.
 2. Szkody, które mają zostać zrekompensowane przez Sprzedającego, są we wszystkich przypadkach ograniczone do kwoty wypłaconej w ramach ubezpieczenia Sprzedającego, ale w każdym przypadku do maksymalnej kwoty 3 000 EUR.
 3. Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze, na jakiejkolwiek podstawie, są wykluczone.
 4. Kupujący zabezpiecza Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, chyba że Sprzedający ponosi odpowiedzialność na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 13 - Prawo właściwe i sąd właściwy

 1. Prawo holenderskie ma zastosowanie do każdego stosunku prawnego między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Sędzia Sądu Zeeland-West-Brabant, Middelburg, ma wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących Transakcji.

Wersja: Październik 2023