GEBRUIKSVOORWAARDEN CARCOLLECT

Artikel 1: Definities 

Advertentie: een door een Deelnemer geplaatste advertentie op de Website ten behoeve van de verkoop van een voertuig (auto)

CarCollect: de taxatie- en aanbestedingsmodule, via dit (internet)platform vindt het taxeren en verhandelen van auto’s plaats

CC: Car Collect Benelux B.V., gevestigd te (4462 GT) Goes aan de Pearyweg 19 (KvK-nummer: 22039448)

Deelnemer: het bedrijf dat een overeenkomst met CC sluit, tevens een Gebruiker

Gebruiker: iedere gebruiker (een koper en/of verkoper),  van de Website en de diensten van CC

Klant(en): klant van de Deelnemer die zijn auto aanbiedt bij de Deelnemer

Overeenkomst: de overeenkomst tussen CC en Deelnemer, waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn

Privacybeleid: het privacybeleid van CC, zoals dat blijkt uit de meest recente versie daarvan op de Website

Partij(en): de Deelnemer en/of CC

Verkoper: een Deelnemer die tevens auto’s aanbiedt en verkoopt via de Website

Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden

Website: de websites c.q. de platforms www.carcollect.nl en www.carcollect.com, welke in eigendom zijn van CC.

Artikel 2: Doel en reikwijdte Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (juridische) handelingen tussen de Deelnemer en CC, waaronder uitdrukkelijk begrepen het gebruik, in welke vorm dan ook, van de Website en blijft van toepassing na het beëindigen van de dienstverlening, ongeacht of de Deelnemer deze beëindiging expliciet aan CC heeft gecommuniceerd. De toepasselijkheid van enige andere (gebruiks)voorwaarden of overeenkomst wordt expliciet verworpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Een afwijking van deze Voorwaarden is alleen geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.
 2. CC is gerechtigd deze Voorwaarden of delen daarvan te alle tijde te wijzigen. CC streeft ernaar een wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.
 3. Het doel van de Website is het aanbieden van de taxatie- en aanbestedingsmodule CarCollect voor het taxeren en verhandelen van auto’s door autobedrijven, dealerholdings of leasemaatschappijen, het vergroten van de (naams)bekendheid van CarCollect en het verstrekken van informatie over CarCollect in het algemeen.
 4. Het Privacybeleid van CC is van toepassing op de Gebruiker. In het Privacybeleid wordt toegelicht hoe CC omgaat met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd bij het gebruik van de Website. 

Artikel 3: Positie van CC

De dienstverlening van CC stelt de Deelnemer in staat auto’s te verhandelen. CC is zelf geen aanbieder van auto’s op de Website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de goederen die worden verhandeld via de Website. CC is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen de Deelnemers en bemiddelt slechts tussen kopers en verkopers van auto’s.

Artikel 4: Account  en registratie

 1. De dienstverlening van CC is uitsluitend beschikbaar voor bedrijven en niet voor natuurlijke personen. 
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Website is de aanvraag van een account en registratie van bepaalde gegevens verplicht (aanbod). Tijdens het registratieproces vraagt CC in ieder geval de volgende informatie: de naam van het bedrijf van de Deelnemer, adresgegevens, naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer. De persoon die de registratie doet, dient daartoe juridisch bevoegd te zijn. De Deelnemer garandeert dat de verschafte informatie volledig en correct is. De Deelnemer is verplicht CC direct schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de verschafte gegevens. Aanvraag van een account en registratie impliceert ook toestemming aan CC voor het opslaan en gebruik van de gegevens in verband met onder meer het beheer van het account.
 3. Na registratie en het toekennen van een account aan de Deelnemer (aanvaarding), kan de Deelnemer onder zijn eigen account subaccounts aanvragen voor werknemers van het bedrijf van de Deelnemer (een Gebruiker). De Deelnemer garandeert dat alle Gebruikers van een subaccount zich aan de voorwaarden van deze Voorwaarden houden en dat deze Gebruikers bevoegd zijn te handelen namens de Deelnemer in het kader van de dienstverlening via de Website. Transacties gesloten door Gebruikers van een subaccount gelden als een transactie gesloten door de Deelnemer zelf. 
 4. CC is bevoegd , volledig naar eigen inzicht, te bepalen of al dan niet een account wordt verstrekt. De aanvaarding van een accountaanvraag wordt gedaan door een bevestiging van CC door het toesturen van de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
 5. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account voor anderen. Gebruikers zullen anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van hun account. Iedere Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeoorloofd gebruik van zijn account door anderen, met of zonder toestemming of wetenschap. Bij enig ongeoorloofd gebruik dient de Gebruiker CC onverwijld op de hoogte te stellen. 
 6. De Gebruiker kan op ieder gewenst moment zijn account beëindigen. 

Artikel 5: Gebruik van de Website 

 1. De Gebruiker is verplicht zich te houden aan (i) de Voorwaarden, (ii) toepasselijke wet- en regelgeving en (iii) de eventueel door CC te geven instructies. 
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan persoonsgegevens van Gebruikers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Gebruikers buitenom de Website te benaderen voor het kopen van via de Website aangeboden producten en/of het verkopen c.q. aanbieden van eigen producten en/of diensten.  
 3. Gebruikers dienen zich voorts, ook indien dat niet direct of indirect uit artikel 5.1 van de Voorwaarden volgt, te onthouden van de handelingen die: 
 1. inbreuk maken op rechten van CC of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy; 
 2. betrekking hebben op het verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website of de computersystemen van CC te omzeilen; 
 3. tot gevolg hebben het sturen van ongewenste berichten aan personen van wie het e-mailadres via de Website is verkregen; 
 4. leiden tot het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of het belemmeren van het gebruik van de Website; 
 5. betrekking hebben op het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen; 
 6. materiaal of berichten aanleveren die onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen.
 1. CC reguleert slechts de communicatie tussen Gebruikers onderling op de Website, niet inhoudelijk. Wel houdt zij daarop toezicht door het steekproefsgewijs bekijken en beoordelen van de Advertenties op de Website. Gezien de aard en omvang van de content op de Website kan CC echter niet de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van deze Advertenties garanderen. CC is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van de Gebruikers, waaronder begrepen ter zake de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de Website beschikbaar stellen. Degene die dat heeft aangeleverd, is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor een Gebruiker dient altijd door de Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. 
 2. CC is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing of anderszins niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de Website voor de Gebruiker.

Artikel 6: Transacties en biedingen 

1. Via de Website kan een Verkoper een Advertentie plaatsen. De Advertentie heeft een plaatsingstermijn van vier weken. Deelnemers kunnen via de Website een bieding uitbrengen op een Advertentie.

 1. Via de Website kunnen transacties tot stand komen tussen Deelnemers. De kopende Deelnemer is bij iedere transactie een bedrag van € 50,- exclusief BTW aan administratiekosten / kopersfee aan de Verkoper verschuldigd. 
 2. Een bod op een in een Advertentie aangeboden auto is voor een Verkoper niet bindend. Een Verkoper is niet verplicht een dergelijk (redelijk/het hoogste) bod te accepteren. Indien een bod door een Verkoper wordt geaccepteerd, komt de transactie tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de auto door de Klant bij de Verkoper wordt ingeleverd. 
 3. Een door de Deelnemer geplaatst bod kan niet worden ingetrokken, tenzij (1) er sprake is van een kennelijke verschrijving en de Deelnemer dit binnen één uur na plaatsing van het bod meldt bij CC en voor CC onmiskenbaar is dat het gaat om een kennelijke verschrijving of (2) alle betrokken partijen instemmen met het intrekken van het bod. 
 4. Het is niet toegestaan biedingen bij een Advertentie te plaatsen met het enkele doel het biedingsproces te verstoren. 
 5. Een transactie tussen Verkoper en koper komt tot stand op het moment dat Verkoper een bod accepteert.
 6. CC is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de nakoming van transacties tussen Deelnemers. Op deze transacties zijn de voorwaarden van toepassing die de betreffende Deelnemers met elkaar zijn overeengekomen. De Deelnemer kan nimmer CC aanspreken in geval van niet nakoming door een andere Deelnemer. 
 7. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn van vier weken of om enige andere reden wordt verwijderd, worden de bijbehorende biedingen ook verwijderd. 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle rechten op (de bijdragen op) de Website zijn eigendom van CC, licentiegevers of Deelnemers en worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 
 2. CC verleent aan de Deelnemer voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld op de Website te bekijken op de wijze en in het format zoals deze ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan het verhandelen van auto’s via de Website, tenzij CC of de betreffende rechthebbende daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 3. De Deelnemer behoudt in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan hem toebehoren met betrekking tot de bestanden die door hem op de Website ter beschikking worden gesteld aan andere Deelnemers. Door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen op de Website verleent de Deelnemer aan CC een, niet naar tijd en plaats beperkte, kosteloze, onbezwaarde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om: 
  1. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het doel van de Website; en
  2. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met CC en/of CarCollect. 
 4. De Deelnemer verklaart door de aanvaarding van deze Voorwaarden dat hij volledig rechthebbende is op de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 7 lid 3 en dat hij bevoegd is de licentie te verlenen. 
 5. De licentie als bedoeld in artikel 7.3 eindigt op het moment dat de Deelnemer of CC de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website. 
 6. CC blijft te allen tijde bevoegd de door de Deelnemer ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van CC en de Website, bedoeld of onbedoeld, om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat CC op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Deelnemer of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 7. CC is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met de Voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door Deelnemers beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. De Deelnemer vrijwaart CC, alle aan hen gelieerde instellingen, bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Deelnemer in strijd met de Voorwaarden.

Artikel 8: Kennisgeving onrechtmatige content

 1. Een Gebruiker die meent dat een andere Gebruiker op de Website inbreuk pleegt op zijn rechten wordt verzocht CC daarvan per e-mail op de hoogte te stellen, voorzien van zoveel mogelijk concrete informatie, zoals: (i) de URL waar het inbreukmakende materiaal is te vinden op de Website; (ii) een gemotiveerde melding van het vermoeden dat en waarom inbreuk wordt gemaakt; (iii) contactinformatie van de getroffen Deelnemer; (iv) een verklaring, voorzien van bewijs, dat de informatie in de melding juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat klager eigenaar is van de betrokken intellectuele eigendomsrechten en voor zover toepasselijk dat de klager bevoegd is om te handelen namens de eigenaar; (vi) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving van het werk waarop de (beweerdelijke) inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is. 
 2. CC behoudt zich het recht voor de kennisgeving door te sturen aan de (rechts)personen die verantwoordelijk zijn voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft. 
 3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door CC worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 4. CC behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijkmaking van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan CC bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, waaruit volgt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de klager CC en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CC lijdt, nog zal kunnen lijden of die CC dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 
 5. CC kan op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Deelnemer waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 9: Kosten dienstverlening Verkoper

 1. CC maakt met een Verkoper separaat afspraken inzake de in rekening te brengen prijs voor haar dienstverlening. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. 
 2. Prijsaanpassingen tijdens de looptijd van de overeenkomst worden vier weken voor inwerkingtreding ervan aan Deelnemer meegedeeld. Deelnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de prijsverhoging op te zeggen. Indien Deelnemer na inwerkingtreding van de prijswijziging van de diensten van CC gebruik blijft maken, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

Artikel 10: Duur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen CC en Deelnemer treedt in werking vanaf het moment waarop de Deelnemer zich via de Website registreert en/of de Voorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen kan de Overeenkomst tussen Deelnemer en CC door ieder van de Partijen schriftelijk worden opgezegd, met dien verstande dat  de reeds overeengekomen transacties in de zin van artikel 6 niet kunnen worden geannuleerd en dienen te worden afgewikkeld. Indien de Deelnemer niet tijdig de transactie afwikkelt, is die Deelnemer aan CC een direct opeisbare boete verschuldigd van 15% van de overeengekomen koopsom, onverminderd het recht op schadevergoeding in geval van een hogere schade.
 3. Iedere Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, uitstel van betaling is verleend, haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of is geliquideerd.

Artikel 11: Stopzetten en beschikbaarheid diensten

 1. Naast andere (rechts)middelen die CC ten dienste staan, is CC te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd de Website geheel of gedeeltelijk, ten aanzien van een, meerdere of alle Gebruikers/Deelnemers, (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien: (i) wordt gehandeld in strijd met de Voorwaarden; (ii) CC van oordeel is dat handelingen van Gebruikers schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers, CC of derden kunnen toebrengen. CC is hierdoor in geen geval aansprakelijk. 
 2. Een Gebruiker kan een beoordeling plaatsen op de daartoe bestemde pagina op de Website met betrekking tot zijn ervaringen met een (Ver)koper. Deze beoordelingen zijn in te zien voor alle Gebruikers. CC staat niet in voor de inhoud van de beoordelingen. Zij behoudt het recht om reacties niet te plaatsen en/of te verwijderen en om aangifte te doen van strafbare feiten. 

Artikel 12: Taxatierapport; geen garanties

 1. De Verkoper is verplicht tot het verschaffen van correcte informatie over de aangeboden auto en in dat kader het volledig en naar waarheid invullen van het taxatierapport, door middel van het door CC ter beschikking gestelde modelformulier op de Website. De Verkoper dient zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren alvorens een Advertentie op de Website te plaatsen. Het taxatierapport dient te zijn ondertekend door zowel de Verkoper als de Klant. CC voert geen controle uit op de in Advertenties geplaatste gegevens en geeft daarover geen garantie. De Verkoper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt in de Advertentie en/of het taxatierapport.
 2. CC geeft geen garantie dat aangeboden auto’s voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 1. CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van CC dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, een en ander behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van CC. CC wijst er uitdrukkelijk op dat zij (tevens) geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website of gebruik van gekochte auto’s via de Website. 
 2. Voor zover enige aansprakelijkheid op CC rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Deelnemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot € 3.000,- (zegge: drieduizend euro). CC is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die CC verricht en/of het gebruik van de Website. 
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan CC meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van CC is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Deelnemer bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden. 
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CC vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

Artikel 14: Vrijwaring en boete

 1. Iedere Deelnemer vrijwaart CC voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door: 
  1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie; 
  2. het gebruik van via de Website gekochte auto’s; 
  3. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of de geleverde auto. 
 2. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade die CC lijdt, nog zal lijden en kosten die CC dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 
 3. Deelnemer is verplicht een contractuele boete van € 5.000,00 aan CC te betalen voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de in artikelen 4, 5, 7, 8 en 12 genoemde plichten, onverminderd het recht op schadevergoeding in geval van een hogere schade.
 4. CC en Gebruiker zullen, voor zover zij persoonsgegevens verwerken, handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 (AVG). Gebruiker garandeert dat voor zover zij persoonsgegevens verstrekt aan CC, dit in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Versie: juli 2019