Gebruikersvoorwaarden CarCollect

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie: een door een Verkoper geplaatste advertentie op CarCollect ten behoeve van de verkoop van een Voertuig;
Bieding: een door de Koper geplaatst bod op een door een Verkoper via CarCollect aangeboden Voertuig;
CarCollect: het online automotiveplatform, via welk platform het taxeren en verhandelen van Voertuigen alsmede de administratieve afhandeling daarvan plaatsvindt;
CC: CarCollect B.V., gevestigd te (4707 ZH) Roosendaal aan de Bovendonk 15 (KvK-nummer: 22039448);
Deelnemer: het bedrijf dat de Gebruiksvoorwaarden accordeert teneinde toegang te krijgen tot en gebruik te maken van CarCollect, als Koper en/of als Verkoper;
Gebruiker: iedere (rechts)persoon die namens de Deelnemer feitelijk gebruik maakt van CarCollect en de diensten van CC;
Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
Klant(en): een relatie van de Verkoper die zijn Voertuig ten verkoop via CarCollect aanbiedt bij de Verkoper;
Koper: de Deelnemer die een Bieding doet op Voertuigen die worden aangeboden via CarCollect dan wel Voertuigen koopt via CarCollect;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CC en de Deelnemer, waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn;
Privacybeleid: het privacybeleid van CC, zoals dat blijkt uit de meest recente versie die is gepubliceerd op de Website;
Partij(en): de Deelnemer en/of CC;
Transactie:de overeenkomst die tussen de Koper en de Verkoper tot stand komt doordat de Verkoper een Bieding van de Koper accepteert dan wel doordat de Koper de door de Verkoper vastgestelde vraagprijs voor een Voertuig biedt;
Verkoper: de Deelnemer die een Voertuig aanbiedt en/of verkoopt via CarCollect;
Voertuig(en): een al dan niet gemotoriseerde voertuig, waaronder doch niet uitsluitend begrepen motoren, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, trucs, opleggers, brom- en snorfietsen, fietsen met of zonder trapondersteuning, tractoren, aanhangwagens etc;
Website: de website www.carcollect.com, die in eigendom is van CC.

Artikel 2 - Doel en reikwijdte Gebruiksvoorwaarden

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle (juridische) handelingen tussen de Deelnemer en CC, waaronder uitdrukkelijk begrepen het gebruik, in welke vorm dan ook, van CarCollect. De Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing na het beëindigen van de Overeenkomst, ongeacht of de Deelnemer deze beëindiging expliciet aan CC heeft gecommuniceerd. De toepasselijkheid van enige andere (gebruiks)voorwaarden of overeenkomst wordt expliciet verworpen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. Een afwijking van de Gebruiksvoorwaarden is slechts geldig indien deze afwijking schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.
 2. CC is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te wijzigen.
 3. Het doel van CarCollect is het aanbieden van een automotiveplatform voor het taxeren en verhandelen van Voertuigen door bedrijven (waaronder autobedrijven, dealerholdings en leasemaatschappijen), het afhandelen van de Transacties die dientengevolge tot stand komen alsmede het vergroten van de (naams)bekendheid van CarCollect en CC.
 4. Het Privacybeleid is van toepassing op de Gebruiker. In het Privacybeleid wordt toegelicht hoe CC omgaat met de (persoonlijke) gegevens van de Deelnemer en/of de Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd bij het gebruik van de Website en CarCollect.

Artikel 3 - Positie van CC

 1. De dienstverlening van CC stelt de Deelnemer in staat via CarCollect Voertuigen te verhandelen. CC is zelf geen aanbieder van Voertuigen op CarCollect en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Voertuigen die worden verhandeld via CarCollect c.q. Transacties die aldus tot stand komen. CC is geen partij bij de Transactie en bemiddelt slechts tussen Kopers en Verkopers.
 2. Deelnemers dienen eventuele onderlinge geschillen zelf op te lossen met inachtneming van de “Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden CarCollect” die van toepassing zijn op Transacties die tussen Kopers en Verkopers tot stand komen.
 3. CC is – onder meer in het kader van kwaliteitswaarborging - bevoegd op elk door haar gewenst moment een onafhankelijke audit te laten uitvoeren bij de Verkoper op door hem via CarCollect aangeboden Voertuigen.

Artikel 4 - Account en registratie

 1. De dienstverlening van CC is uitsluitend beschikbaar voor de zakelijke markt.
 2. Om gebruik te kunnen maken van CarCollect is de aanvraag van een account en registratie van bepaalde gegevens verplicht (aanbod). Tijdens het registratieproces verstrekt de Deelnemer aan CC in ieder geval de volgende informatie: naam Deelnemer, adresgegevens, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, telefoonnummer, KvK-nummer. De Deelnemer garandeert dat de persoon die de registratie doet, daartoe juridisch bevoegd is alsmede dat de verschafte informatie volledig en correct is. De Deelnemer is verplicht CC onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de verschafte gegevens. Aanvraag van een account en registratie impliceert ook toestemming aan CC voor het opslaan en gebruik van de gegevens in verband met onder meer het beheer van het account.
 3. Na registratie en het toekennen van een account aan de Deelnemer (aanvaarding), kan de Deelnemer onder zijn account subaccounts aanvragen voor relaties (waaronder begrepen werknemers) van de Deelnemer (een extra Gebruiker). De Deelnemer garandeert dat alle Gebruikers van een (sub)account zich aan de Gebruiksvoorwaarden houden en dat deze Gebruikers bevoegd zijn te handelen namens de Deelnemer in het kader van de dienstverlening via CarCollect. Transacties gesloten door Gebruikers van een subaccount gelden als een Transactie gesloten door de Deelnemer zelf. De aanvaarding van een accountaanvraag door CC vindt plaats door een bevestiging per e-mail waarin de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden toegestuurd.
 4. CC is bevoegd, volledig naar eigen inzicht, te bepalen of al dan niet een account wordt verstrekt, het gebruik hiervan wordt opgeschort of een account wordt ingetrokken.
 5. Deelnemers en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account voor anderen. Deelnemers en Gebruikers zullen anderen geen toegang verlenen tot CarCollect met behulp van hun account. Iedere Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeoorloofd gebruik van zijn account door anderen, met of zonder toestemming of wetenschap. Bij enig ongeoorloofd gebruik stelt de Gebruiker CC hiervan onverwijld op de hoogte.
 6. De Gebruiker kan op ieder gewenst moment zijn (sub)account beëindigen. CC is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of de Deelnemer als gevolg van deze beëindiging.

Artikel 5 - Gebruik van CarCollect en/of de Website

 1. De Deelnemer houdt zich strikt aan (a) de Gebruiksvoorwaarden, (b) toepasselijke wet- en regelgeving en (c) de eventueel door CC te geven instructies.
 2. Het is de Deelnemer niet toegestaan persoonsgegevens van andere Deelnemers of Gebruikers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of hen buitenom CarCollect te benaderen voor het kopen van via CarCollect aangeboden Voertuigen en/of het verkopen c.q. aanbieden van eigen Voertuigen, producten en/of diensten.
 3. Deelnemers onthouden zich voorts, ook indien dat niet direct of indirect uit artikel 5.1 van de Gebruiksvoorwaarden volgt, te onthouden van de handelingen die:
  a) inbreuk maken op rechten van CC of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
  b) betrekking hebben op het verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, CarCollect of de computersystemen van CC te omzeilen;
  c) tot gevolg hebben het sturen van ongewenste berichten aan personen van wie het e-mailadres via de Website en/of CarCollect is verkregen;
  d) leiden tot het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of het belemmeren van het gebruik van de Website en/of CarCollect;
  e) betrekking hebben op het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  f) materiaal of berichten aanleveren die onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen.
 4. CC reguleert slechts de communicatie tussen Deelnemers en Gebruikers onderling op CarCollect, niet inhoudelijk. Wel houdt zij daarop toezicht door het steekproefsgewijs bekijken en beoordelen van de Advertenties op CarCollect. Gezien de aard en omvang van de content op CarCollect kan CC niet de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van deze Advertenties garanderen. CC is dientengevolge niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en/of Gebruikers, waaronder begrepen ter zake de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op CarCollect beschikbaar stellen. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de (juistheid en volledigheid van de) inhoud van hetgeen op CarCollect beschikbaar wordt gesteld door hemzelf c.q. zijn Gebruiker(s).
 5. CC is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een storing of anderszins niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de Website en/of CarCollect voor de Deelnemer.

Artikel 6 - Advertenties

 1. Via CarCollect kan de Verkoper een Advertentie plaatsen.
 2. In iedere Advertentie wordt één Voertuig aangeboden.
 3. De Verkoper garandeert dat de tekst, prijs, eigenschappen en foto(‘s) in de Advertentie overeenkomen met het aangeboden Voertuig.
 4. In de Advertentie wordt door de Verkoper aangegeven op welke datum hij verwacht het Voertuig te kunnen leveren. Indien deze datum wijzigt, wijzigt de Verkoper ook zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen veertien dagen na overschrijding van de oorspronkelijk door de Verkoper verwachte leveringsdatum - de genoemde datum in de Advertentie.
 5. Zodra het Voertuig dat in de Advertentie wordt aangeboden, is verkocht, wordt de Advertentie op CarCollect onzichtbaar voor derden. De Advertentie blijft (gearchiveerd en voor een periode van minimaal 12 maanden) zichtbaar voor de Koper en de Verkoper. Een Voertuig dat door de Verkoper niet langer wordt aangeboden, blijft (gearchiveerd en voor een periode van minimaal 12 maanden) zichtbaar voor de Verkoper.

Artikel 7 - Transacties en Biedingen

 1. Deelnemers kunnen via CarCollect een Bieding uitbrengen op een Advertentie.
 2. Een Bieding is geldig voor de duur van vier weken.
 3. Een Bieding op een in een Advertentie aangeboden Voertuig is voor een Verkoper niet bindend. Een Verkoper is niet verplicht een Bieding te accepteren, tenzij de Verkoper het Voertuig aanbiedt tegen een concrete vraagprijs en de Koper deze vraagprijs heeft geboden.
 4. De Transactie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand op het moment dat (a) de Verkoper een Bieding accepteert door het Voertuig via CarCollect te gunnen aan de Koper of (b) indien de Koper de door de Verkoper genoemde vraagprijs heeft geboden. Indien de Verkoper het Voertuig (nog) niet in zijn bezit heeft, komt de Transactie tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het Voertuig door de Klant aan de Verkoper wordt geleverd.
 5. De Verkoper doet alles wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd teneinde de Klant te bewegen het Voertuig aan de Verkoper te leveren. Behoudens in gevallen van overmacht is de Verkoper een boete van 15% van de overeengekomen koopsom met een minimum van € 1.000,- aan de Koper verschuldigd.
 6. De Koper is bij iedere Transactie een bedrag van € 75,- exclusief BTW aan administratiekosten aan de Verkoper verschuldigd.
 7. Een door de Koper geplaatste Bieding kan niet worden ingetrokken, tenzij (1) sprake is van een kennelijke verschrijving en de Koper dit binnen één uur na plaatsing van de Bieding per e-mail (aan support@carcollect.com) meldt bij CC én het voor CC – exclusief ter harer beoordeling - onmiskenbaar is dat het gaat om een kennelijke verschrijving of (2) alle betrokken partijen instemmen met het intrekken van de Bieding.
 8. Het is niet toegestaan Biedingen bij een Advertentie te plaatsen met het doel het biedingsproces te verstoren.
 9. Indien een Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden wordt verwijderd, worden de bijbehorende Biedingen ook verwijderd.
 10. CC is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de nakoming van Transacties. Op Transacties zijn behalve de Gebruiksvoorwaarden ook “de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CarCollect” van toepassing, tenzij de betreffende Deelnemers schriftelijk met elkaar andere voorwaarden zijn overeengekomen. Een Deelnemer kan CC nimmer aanspreken in geval van niet nakoming van de Transactie door een andere Deelnemer.

Artikel 8 – Betalingen

 1. De Verkoper regelt de afwikkeling van de Transactie onderling met de Koper conform het bepaalde in “de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden CarCollect” dan wel andere tussen Koper en Verkoper overeengekomen (algemene) voorwaarden. CC is hierin op geen enkele wijze partij of anderszins bij betrokken.
 2. De Transactie wordt per bank afgewikkeld; contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten op (de bijdragen op) CarCollect en/of Website zijn eigendom van CC, licentiegevers of Deelnemers en worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 2. CC verleent aan de Deelnemer voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld op CarCollect te bekijken op de wijze en in het format zoals deze ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan het verhandelen van Voertuigen via CarCollect, tenzij CC of de betreffende rechthebbende daarvoor toestemming heeft gegeven.
 3. De Deelnemer behoudt in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan hem toebehoren met betrekking tot de bestanden die door hem op CarCollect ter beschikking worden gesteld aan andere Deelnemers. Door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen op CarCollect verleent de Deelnemer aan CC een, niet naar tijd en plaats beperkte, kosteloze, onbezwaarde, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om:
  a. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het doel van CarCollect; en
  b. de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met CC en/of CarCollect.
 4. De Deelnemer verklaart door de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden dat hij volledig rechthebbende is op de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 9.3 en dat hij bevoegd is de licentie te verlenen.
 5. De licentie als bedoeld in artikel 9.3 eindigt op het moment dat de Deelnemer of CC de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van CarCollect.
 6. CC blijft te allen tijde bevoegd de door de Deelnemer ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van CC en CarCollect, bedoeld of onbedoeld, om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat CC op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens de Deelnemer of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 7. CC is niet aansprakelijk voor enige handeling van derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door Deelnemers beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. De Deelnemer vrijwaart CC en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Deelnemer in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10 - Kennisgeving onrechtmatige content

 1. Een Deelnemers die meent dat een andere Deelnemer c.q. Gebruiker op CarCollect inbreuk pleegt op zijn rechten stelt CC daarvan per e-mail (aan support@carcollect.com) op de hoogte, voorzien van zoveel mogelijk concrete informatie, zoals: (a) de URL waar het inbreukmakende materiaal is te vinden op CarCollect; (b) een gemotiveerde melding van het vermoeden dat en waarom inbreuk wordt gemaakt; (c) contactinformatie van de getroffen Deelnemer; (d) een verklaring, voorzien van bewijs, dat de informatie in de melding juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat de klagende Deelnemer eigenaar is van de betrokken intellectuele eigendomsrechten en voor zover toepasselijk dat de betreffende Deelnemer bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten; (e) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: een beschrijving van het werk waarop de (beweerdelijke) inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
 2. CC behoudt zich het recht voor de kennisgeving door te sturen aan de (rechts)personen die verantwoordelijk zijn voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door CC worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 4. CC behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijkmaking van content over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan CC bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, waaruit volgt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de klager CC en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CC lijdt, nog zal kunnen lijden of die CC dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 5. CC kan op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen de Deelnemer van wie de kennisgeving afkomstig is en de Deelnemer waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 11 - Kosten dienstverlening Deelnemer

 1. CC maakt met een Deelnemer separate afspraken inzake de door CC in rekening te brengen prijs voor haar dienstverlening. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Prijsaanpassingen tijdens de looptijd van de Overeenkomst worden vier weken voor inwerkingtreding ervan aan de Deelnemer meegedeeld. De Deelnemer is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de prijsverhoging op te zeggen. Indien de Deelnemer na inwerkingtreding van de prijswijziging van de diensten van CC gebruik blijft maken, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

Artikel 12 - Duur en einde overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen CC en de Deelnemer treedt in werking vanaf het moment waarop CC, nadat De Deelnemer zich via CarCollect heeft geregistreerd, hem de toegangsgegevens heeft verstrekt (artikel 4.3) en/of – als dat moment eerder plaatsvindt – de Deelnemer de Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, kan de Overeenkomst tussen de Deelnemer en CC door ieder der Partijen schriftelijk worden opgezegd, met dien verstande dat de reeds uitgebrachte Biedingen en/of overeengekomen Transacties in de zin van artikel 7 niet kunnen worden geannuleerd en – mits gegund - dienen te worden afgewikkeld.
 3. Iedere Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, uitstel van betaling is verleend, zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of is geliquideerd.
 4. Zodra de Overeenkomst is geëindigd, heeft de Deelnemer geen toegang meer tot CarCollect en staat het CC vrij zijn account en alle daarbij behorende data te verwijderen.

Artikel 13 - Stopzetten en beschikbaarheid diensten

 1. Naast andere (rechts)middelen die CC ten dienste staan, is CC te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd CarCollect geheel of gedeeltelijk, ten aanzien van een, meerdere of alle Gebruikers/Deelnemers, (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien: (a) wordt gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, (b) CC van oordeel is dat handelingen van Gebruikers schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers c.q. Deelnemers, CC of derden kunnen toebrengen. CC is hierdoor in geen geval aansprakelijk.
 2. Een Deelnemer kan een beoordeling plaatsen op de daartoe bestemde pagina op CarCollect met betrekking tot zijn ervaringen met een Verkoper of een Koper. Deze beoordelingen zijn in te zien voor alle Deelnemers en Gebruikers. CC staat niet in voor de inhoud van de beoordelingen. Zij behoudt het recht om reacties niet te plaatsen en/of te verwijderen en om aangifte te doen van strafbare feiten.

Artikel 14 - Taxatierapport; geen garanties

 1. De Verkoper is verplicht tot het verschaffen van correcte informatie over het aangeboden Voertuig en in dat kader het volledig en naar waarheid invullen van het zogenoemde taxatierapport, dat door CC ter beschikking wordt gesteld op CarCollect. De Verkoper dient zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren alvorens een Advertentie op CarCollect te plaatsen. CC voert geen controle uit op de in Advertenties geplaatste gegevens en geeft daarover geen garantie. De Verkoper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt in de Advertentie en/of het voornoemde taxatierapport.
 2. De Verkoper neemt in zijn Advertentie de staat van het Voertuig op aan de hand van emoticons die respectievelijk de cijfers één (1) tot en met vijf (5) representeren voor (a) het uiterlijk van het Voertuig en (b) de techniek van het Voertuig.
 3. De Verkoper voorziet zijn Advertentie van duidelijke foto’s van eventueel aanwezige, zichtbare schade aan het Voertuig, met als doel de Koper volledig en juist te informeren ten aanzien van de staat van het Voertuig.
 4. Indien de Verkoper van mening verschilt met de Koper over de vraag of het door de Koper gekochte Voertuig voldoet aan hetgeen de Koper hiervan redelijkerwijs mocht verwachten, kunnen zij - al dan niet gezamenlijk - CC vragen een onafhankelijk inspecteur in te schakelen voor het uitvoeren van een keuring, zijnde een bindend advies. De kosten voor deze keuring bedragen € 150,- (exclusief BTW).
 5. Indien CC wordt verzocht een onafhankelijke inspecteur in te schakelen, zoals bedoeld in artikel 14.4, verstrekt CC aan Partijen de voorwaarden waaronder de betreffende inspecteur zijn werkzaamheden verricht en betalen beide Partijen – mits akkoord met de inschakeling van de inspecteur, de voorwaarden waaronder en na ontvangst van een voorschotfactuur van CC – een bedrag van € 150,- (exclusief BTW). De door CC in te schakelen adviseur neemt in zijn bindend advies op voor wiens rekening welk deel van het voorschot ad € 150,- komt, waarna CC het eventueel teveel betaalde voorschot aan de Koper en/of de Verkoper terugbetaalt.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van CarCollect of de onmogelijkheid deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van CC dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, een en ander behoudens opzet van CC. CC wijst er uitdrukkelijk op dat zij (tevens) geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op CarCollect of gebruik van gekochte Voertuigen via CarCollect.
 2. Voor zover enige aansprakelijkheid op CC rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Deelnemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot € 3.000,- (zegge: drieduizend euro). CC is in daarbij nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die CC verricht en/of het gebruik van CarCollect.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan CC meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van CC is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Deelnemer bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CC vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 16 - Vrijwaring en boete

 1. De Deelnemer vrijwaart CC voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
  a. het aangaan van een Transactie op basis van een Advertentie;
  b. het gebruik van via CarCollect gekochte Voertuigen;
  c. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde Voertuig.
 2. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade die CC lijdt, nog zal lijden en kosten die CC dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 3. De Deelnemer betaalt een contractuele boete ad € 5.000,- aan CC voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de in de Overeenkomst genoemde plichten, onverminderd het recht op schadevergoeding in geval van een hogere schade aan de zijde van CC.
 4. CC en de Gebruiker zullen, voor zover zij persoonsgegevens verwerken, handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 (AVG). De Gebruiker garandeert dat, voor zover hij persoonsgegevens verstrekt aan CC, dit in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

Artikel 17 - Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Versie: oktober 2023