Regulamin CarCollect

Artykuł 1 - Definicje
Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają następujące definicje:

Ogłoszenie: ogłoszenie umieszczone przez Sprzedającego w serwisie CarCollect w celu sprzedaży Pojazdu;                                                                                                                                                              Oferta: oferta złożona przez Kupującego na pojazd oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem CarCollect;
CarCollect: internetowa platforma motoryzacyjna, za pośrednictwem której odbywa się wycena i obrót pojazdami oraz ich obsługa administracyjna;
CC: CarCollect B. V., z siedzibą w (4751 XN) Oud Gastel at 1 Rietschotten (Numer Rejestracyjny Firmy: 22039448);
Uczestnik: firma, która wyraża zgodę na Regulamin w celu uzyskania dostępu do CarCollect i korzystania z niego jako Kupujący i/lub Sprzedający;
Użytkownik: każda osoba (także prawna), która faktycznie korzysta z CarCollect i usług CC w imieniu Uczestnika;
Regulamin: niniejszy Regulamin;
Klient: kontakt Sprzedającego, który oferuje Sprzedającemu swój pojazd do sprzedaży za pośrednictwem CarCollect;
Kupujący: Uczestnik, który składa Ofertę na Pojazdy oferowane za pośrednictwem CarCollect lub kupuje Pojazdy za pośrednictwem CarCollect;
Umowa: umowa pomiędzy CC a Uczestnikiem, do której zastosowanie ma Regulamin;
Polityka Prywatności: Polityka Prywatności CC, opisana w najnowszej wersji opublikowanej na Stronie Internetowej;
Strona /Strony: Uczestnik i/lub CC;
Transakcja: umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w wyniku przyjęcia przez Sprzedającego Oferty od Kupującego lub w wyniku zaoferowania przez Kupującego ceny wywoławczej za Pojazd określonej przez Sprzedającego;
Sprzedający: uczestnik oferujący i/lub sprzedający Pojazd za pośrednictwem CarCollect;
Pojazd(y): pojazd silnikowy lub niesilnikowy, w tym między innymi motocykle, samochody osobowe, pojazdy użytkowe, samochody ciężarowe, ciężarówki, przyczepy, naczepy, motorowery, rowery z lub bez wspomagania pedałów, ciągniki itp.;
Strona Internetowa: strona internetowa www.carcollect.com, której właścicielem jest CC.

Artykuł 2 - Cel i zakres Regulaminu
 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich czynności (prawnych) pomiędzy Uczestnikiem a CC, w tym wyraźnie do korzystania z CarCollect w jakiejkolwiek formie. Regulamin będzie obowiązywać także po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od tego, czy Uczestnik wyraźnie poinformował o CC o tym rozwiązaniu. Zastosowanie jakichkolwiek innych regulaminów (użytkownika) lub innej umowy jest wyraźnie odrzucone, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. Odstępstwo od 2. Regulaminu jest ważne tylko wtedy, gdy zostało uzgodnione na piśmie między Stronami.
 2. CC jest zawsze uprawniony do zmiany Regulaminu lub jego części.
 3. Celem CarCollect jest oferowanie platformy motoryzacyjnej do wyceny i obrotu Pojazdami przez firmy (w tym koncerny samochodowe, dealerskie i leasingowe), obsługi zawieranych na niej Transakcji, a także zwiększanie świadomości istnienia (nazwy) CarCollect i CC.
 4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do Użytkownika. Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób CC przetwarza dane (osobowe) Uczestnika i/lub Użytkownika oraz w jaki sposób chroni ich prywatność podczas korzystania ze strony internetowej i CarCollect.
Artykuł 3 - Stanowisko CC
 1. Usługi CC umożliwiają Uczestnikowi handel pojazdami za pośrednictwem CarCollect. CC nie jest dostawcą Pojazdów na CarCollect i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Pojazdy będące przedmiotem obrotu za pośrednictwem CarCollect lub Transakcje w ten sposób zawarte. CC nie jest stroną Transakcji i jedynie pośredniczy między Kupującymi i Sprzedającymi.
 2. Uczestnicy muszą rozwiązywać wzajemne spory z należytym przestrzeganiem "Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy CarCollect", które mają zastosowanie do Transakcji zawieranych między Kupującymi i Sprzedającymi.
 3. CC jest upoważniony - w tym w ramach zapewnienia jakości -do zażądania przeprowadzenia przez Sprzedawcę w dowolnym momencie niezależnego audytu pojazdów oferowanych na CarCollect.
Artykuł 4 - Konto i rejestracja
 1. Usługi CC są dostępne wyłącznie na rynku dla firm.
 2. Aby móc korzystać z CarCollect, wymagane jest założenie konta i rejestracja z podaniem określonych danych (oferta). Podczas procesu rejestracji Uczestnik przekazuje CC co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, dane adresowe, nazwa kontaktu, adres e-mail kontaktu, numer telefonu, numer rejestracyjny firmy. Uczestnik gwarantuje, że osoba dokonująca rejestracji jest do tego prawnie upoważniona oraz że podane informacje są kompletne i poprawne. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania CC na piśmie o zmianach w podanych informacjach. Wniosek o założenie konta i rejestrację oznacza również zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych przez CC w związku, między innymi, z zarządzaniem kontem.
 3. Po rejestracji i przypisaniu konta do Uczestnika (akceptacja), Uczestnik może wnioskować o subkonto na swoim koncie dla kontaktów (w tym pracowników) Uczestnika (dodatkowy Użytkownik). Uczestnik gwarantuje, że wszyscy Użytkownicy (sub)konta przestrzegają Regulaminu i że są upoważnieni do działania w imieniu Uczestnika w ramach usług świadczonych za pośrednictwem CarCollect. Transakcje zawarte przez Użytkowników subkonta są uważane za Transakcje zawarte przez Uczestnika. Akceptacja przez CC wniosku o konto odbywa się za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem, w której wysyłane są dane dostępu (nazwa użytkownika i hasło).
 4. CC jest upoważniony, według własnego uznania, do ustalenia, czy udostępnić konto, zawiesić jego użytkowanie lub anulować konto.
 5. Uczestnicy i Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie hasła do konta w tajemnicy przed innymi. Uczestnicy i Użytkownicy nie mogą udzielać innym osobom dostępu do CarCollect za pomocą swojego konta. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieuprawnionego korzystania z jego konta przez inne osoby, za jego zgodą lub bez jego wiedzy. W przypadku nieuprawnionego użycia, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym CC.
 6. Użytkownik może zamknąć swoje (sub)konto w dowolnym momencie. CC nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika lub Uczestnika wynikające z zamknięcia konta.
Artykuł 5 - Korzystanie z CarCollect i/lub Strony Internetowej
 1. Uczestnik ściśle przestrzega (a) Regulaminu, (b) obowiązujących przepisów i regulacji oraz (c) wszelkich instrukcji, które mają zostać udzielone przez CC.
 2. Uczestnik nie może zbierać danych osobowych od innych Uczestników lub Użytkowników (w tym adresów e-mail i numerów telefonów) i/lub kontaktować się z nimi poza CarCollect w celu zakupu Pojazdów oferowanych za pośrednictwem CarCollect i/lub sprzedaży lub oferowania własnych Pojazdów, produktów i/lub usług.
 3. Uczestnicy powstrzymują się również, nawet jeśli nie wynika to bezpośrednio lub pośrednio z artykułu 5.1 Regulaminu, od działań, które:
  a) naruszają prawa CC lub osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa związane z ochroną prywatności;
  b) odnoszą się do rozprzestrzeniania wirusów, koni trojańskich, robaków, botów lub innego oprogramowania, które może uszkodzić, uczynić bezużytecznymi lub niedostępnymi, usunąć lub przywłaszczyć zautomatyzowaną pracę lub dane, lub które ma na celu obejście technicznych środków ochrony Strony Internetowej, CarCollect lub systemów komputerowych CC;
  c) powodują wysyłanie niechcianych wiadomości do osób, których adres e-mail został uzyskany za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub CarCollect;
  d) powodują zmianę, uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie, utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej i/lub CarCollect;
  e) zawierają groźby, obrażanie, dyskryminację lub w inny sposób utrudniają życia innym osobom;
  f) dostarczają jakiekolwiek materiały lub wiadomości, które są lub mogą być postrzegane jako fałszywe, zawierające groźby, obraźliwe, dyskryminujące, nękające, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, wprowadzające w błąd lub oszukańcze, lub które zawierają wyraźne lub graficzne opisy aktów seksualnych, lub które naruszają prywatność innych osób.
 4. CC reguluje jedynie komunikację pomiędzy Uczestnikami i Użytkownikami na CarCollect, a nie jej treści. Monitoruje je jednak, losowo przeglądając i oceniając Ogłoszenia na CarCollect. Ze względu na charakter i zakres treści zamieszczanych na CarCollect, CC nie może zagwarantować jakości, bezpieczeństwa, legalności, integralności ani dokładności tych Ogłoszeń. CC nie ponosi zatem odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania Uczestników i/lub Użytkowników, w tym w odniesieniu do plików, danych i/lub materiałów, które udostępniają oni na CarCollect. Uczestnik jest odpowiedzialny za (poprawność i kompletność) treści udostępnionych w CarCollect przez niego lub jego Użytkowników.
 5. CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania lub niedostępności czy dostępności Strony Internetowej i/lub CarCollect dla Uczestnika.
Artykuł 6 - Ogłoszenia
 1. Sprzedawca może zamieścić Ogłoszenie za pośrednictwem CarCollect.
 2. W każdym Ogłoszeniu oferowany jest jeden Pojazd.
 3. Sprzedający gwarantuje, że tekst, cena, funkcje i zdjęcia w Ogłoszeniu odpowiadają oferowanemu Pojazdowi.
 4. W Ogłoszeniu Sprzedający wskaże datę, w której spodziewa się, że będzie w stanie dostarczyć Pojazd. Jeżeli data ta ulegnie zmianie, Sprzedający zmieni również, możliwie najszybciej, datę podaną w Ogłoszeniu – nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od przekroczenia pierwotnie przewidywanego przez Sprzedającego terminu dostawy.
 5. Gdy tylko pojazd oferowany w Ogłoszeniu zostanie sprzedany, Ogłoszenie na CarCollect stanie się niewidoczne dla osób trzecich. Ogłoszenie pozostaje (zarchiwizowane, przez okres minimum 12 miesięcy) widoczne dla Kupującego i Sprzedającego. Pojazd, który nie jest już oferowany przez Sprzedawcę, pozostanie widoczny (jako zarchiwizowany, przez co najmniej 12 miesięcy) dla Sprzedającego.
Artykuł 7 - Transakcje i Oferty
 1. Kupujący mogą złożyć Ofertę na Ogłoszenie za pośrednictwem CarCollect.
 2. Oferta jest ważna przez okres czterech tygodni.
 3. Oferta na Pojazd oferowana w Ogłoszeniu nie jest wiążąca dla Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia Oferty, chyba że Sprzedający oferuje Pojazd po określonej cenie wywoławczej, a Kupujący zaproponował tę cenę wywoławczą.
 4. Transakcja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w momencie, gdy (a) Sprzedający zaakceptuje Ofertę poprzez przyznanie Kupującemu Pojazdu za pośrednictwem CarCollect lub (b) jeśli Kupujący zaoferował cenę wywoławczą określoną przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie posiada (jeszcze) Pojazdu w swoim posiadaniu, Transakcja zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Pojazd zostanie dostarczony Sprzedającemu przez Klienta.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zachęcić Klienta do dostarczenia pojazdu do Sprzedającemu. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, Sprzedający jest winien Kupującemu karę w wysokości 15% uzgodnionej ceny zakupu, przy minimalnej wysokości 250 EUR.
 6. Kupujący jest winien Sprzedającemu kwotę 75 EUR bez podatku VAT za koszty administracyjne za każdą Transakcję.
 7. Oferta złożona przez Kupującego nie może zostać wycofana, chyba że (1) wystąpi oczywisty błąd, a Kupujący zgłosi to w ciągu godziny po złożeniu Oferty przez e-mail (na adres support@carcollect.com) i jest oczywiste dla CC - wyłącznie według własnego uznania CC - że taki błąd zaistniał lub (2) wszystkie zainteresowane strony zgadzają się na wycofanie Oferty.
 8. Nie jest dozwolone składanie Ofert w Ogłoszeniu w celu zakłócenia procesu licytacji.
 9. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte z powodu upływu terminu zamieszczenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, wszelkie powiązane z nim Oferty również zostaną usunięte.
 10. CC nie ponosi odpowiedzialności za treść i/lub realizację Transakcji. Oprócz niniejszego Regulaminu, do Transakcji zastosowanie mają również "Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy CarCollect", chyba że odpowiedni Uczestnicy uzgodnili inaczej na piśmie. Uczestnik nigdy nie może zwracać się do CC w przypadku niedotrzymania warunków Transakcji przez innego Uczestnika.
Artykuł 8 - Płatności
 1. Sprzedający rozliczy Transakcję z Kupującym zgodnie z postanowieniami "Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy CarCollect" lub innych (ogólnych) warunków uzgodnionych między Kupującym a Sprzedającym. CC w żaden sposób nie jest stroną Transakcji ani w żaden inny sposób w niej nie uczestniczy.
 2. Transakcja jest rozliczana przez bank; płatności gotówkowe nie są akceptowane.
Artykuł 9 - Prawa własności intelektualnej
 1. Wszelkie prawa do (wkład w) CarCollect i/lub Strony Internetowej są własnością CC, licencjodawców lub Uczestników i są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym między innymi prawami autorskimi, prawami do baz danych, prawami pokrewnymi, prawami do znaków towarowych i patentami. Usuwanie, przesłanianie, ukrywanie lub zmienianie jakichkolwiek powiadomień lub wzmianek dotyczących praw własności intelektualnej jest zabronione.
 2. Na czas trwania Umowy CC udziela Uczestnikowi ograniczonego, osobistego, odwołalnego, niewyłącznego, niepodlegającego sublicencji, nieprzenoszalnego prawa do przeglądania plików udostępnionych w CarCollect w sposób i w formacie, w jakim są one udostępniane. Niedozwolone jest pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, upublicznianie, wykorzystywanie plików do bezpośrednich lub pośrednich celów komercyjnych lub wykorzystywanie ich do jakichkolwiek celów innych niż handel Pojazdami za pośrednictwem CarCollect, chyba że CC lub osoba uprawniona udzieliła na to zgody.
 3. Zasadniczo Uczestnik zachowuje prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, które należą do niego w odniesieniu do plików udostępnianych innym Uczestnikom na CarCollect. Poprzez udostępnienie plików, danych i/lub materiałów na CarCollect, Uczestnik udziela CC nieograniczonej w czasie i miejscu, bezpłatnej, nieobciążonej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na:
  a. wykorzystanie, reprodukcję, dystrybucję i upublicznianie plików, danych i/lub materiałów w celach związanych z CarCollect; oraz
  b. wykorzystanie i reprodukcję plików, danych i/lub materiałów (oraz zezwolenie stronom trzecim na ich wykorzystanie i reprodukcję) w dowolnych mediach w celach marketingowych i/lub promocyjnych w celach związanych z CC i/lub CarCollect.
 4. Akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że jest w pełni uprawniony do plików, danych i/lub materiałów, o których mowa w art. 9.3 oraz że jest upoważniony do udzielenia licencji.
 5. Licencja, o której mowa w artykule 9.3, wygasa z chwilą usunięcia przez Uczestnika lub CC odpowiednich plików, danych i/lub materiałów z CarCollect.
 6. CC ma prawo w każdej chwili usunąć pliki, dane i/lub materiały udostępnione przez Uczestnika z serwerów CC i CarCollect, umyślnie lub nieumyślnie, z jakiegokolwiek powodu, a także bez powodu, przy czym CC w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub stron trzecich w wyniku takiego usunięcia.
 7. CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich naruszające Regulamin lub jakiekolwiek przepisy prawne ani za jakiekolwiek inne bezprawne działania osób trzecich w odniesieniu do plików, danych i/lub materiałów udostępnionych przez Uczestników. Uczestnik zwalnia CC oraz wszystkie powiązane z nim firmy i osoby od wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich opartych na twierdzeniu, że pliki, dane i/lub materiały naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawa (własności intelektualnej) osób trzecich lub są w inny sposób niezgodne z prawem wobec osób trzecich oraz od wszelkich roszczeń wynikających z działania lub zaniechania Uczestnika naruszającego Regulamin.
Artykuł 10 - Powiadamianie o nielegalnych treściach
 1. Uczestnik, który uważa, że inny Uczestnik lub Użytkownik CarCollect narusza jego prawa, poinformuje o tym CC za pośrednictwem poczty elektronicznej (pisząc na adres support@carcollect.com), podając jak najwięcej konkretnych informacji, takich jak: (a) adres URL, pod którym można znaleźć na CarCollect materiał naruszający prawa; (b) uzasadnione zgłoszenie podejrzenia, że dochodzi do naruszenia i dlaczego; (c) dane kontaktowe Uczestnika, którego dotyczy naruszenie; (d) oświadczenie, wraz z dowodami, że informacje zawarte w powiadomieniu są poprawne i kompletne oraz - jeżeli dotyczy to naruszenia praw własności intelektualnej - że Uczestnik skarżący jest właścicielem odpowiednich praw własności intelektualnej oraz, w odpowiednim zakresie, że odpowiedni Uczestnik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej; e) jeżeli powiadomienie dotyczy naruszenia praw własności intelektualnej: opis pracy, na której dokonano (domniemanego) naruszenia, z wyszczególnieniem tego, co zostało naruszone.
 2. CC zastrzega sobie prawo do przekazania zawiadomienia osobom (prawnym) odpowiedzialnym za treść, której dotyczy zawiadomienie.
 3. Jeśli powiadomienie wykaże, że treść jest w sposób oczywisty nielegalna, CC usunie ją lub uniemożliwi dostęp do niej.
 4. CC zastrzega sobie prawo do niespełnienia żądania usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby wątpić w poprawność zawiadomienia lub legalność dostarczonych dowodów lub jeśli treść, której dotyczy zawiadomienie, nie jest w sposób oczywisty niezgodna z prawem. W tym kontekście CC może na przykład zażądać wydania przez właściwy sąd w Holandii orzeczenia, z którego wynikałoby, że dane treści są w sposób oczywisty niezgodne z prawem. Składając zawiadomienie, skarżący zwalnia CC i wszystkie jego spółki stowarzyszone, jak również jego kierownictwo, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu do informacji. Odszkodowanie dotyczy również wszystkich szkód i kosztów, które CC poniesie, może nadal ponosić lub które CC musi ponieść w związku z takim roszczeniem, w tym - ale nie wyłącznie - zwrotu kosztów pomocy prawnej.
 5. CC w żaden sposób nie może być stroną jakiegokolwiek sporu między Uczestnikiem, od którego pochodzi powiadomienie, a Uczestnikiem, którego dotyczy powiadomienie.
Artykuł 11 - Koszty usług ponoszone przez Uczestnika
 1. CC zawiera z Uczestnikiem odrębną umowę dotyczącą ceny, jaką CC będzie pobierać za swoje usługi. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Zmiany cen w okresie obowiązywania Umowy zostaną przekazane Uczestnikowi na cztery tygodnie przed ich wejściem w życie. W takim przypadku Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem od dnia wejścia w życie podwyżki ceny. Jeżeli Uczestnik nadal korzysta z usług CC po wejściu w życie zmiany ceny, uznaje się, że zgodził się na zmianę ceny.
Artykuł 12 - Czas trwania i zakończenie Umowy
 1. Umowa pomiędzy CC a Uczestnikiem wchodzi w życie z chwilą, gdy CC, po zarejestrowaniu się Uczestnika w CarCollect, dostarczy mu dane dostępu (art. 4.3) i/lub – jeśli ten moment nastąpi wcześniej - gdy Uczestnik zaakceptuje Regulamin.
 2. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Umowa między Uczestnikiem a CC może zostać rozwiązana na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, przy założeniu, że Oferty już złożone i/lub Transakcje już zawarte w rozumieniu art. 7 nie mogą zostać anulowane i - jeśli zostaną przyznane - powinny zostać rozliczone.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga Strona złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, uzyskała zawieszenie płatności, zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej lub została zlikwidowana.
 4. Po zakończeniu Umowy Uczestnik nie ma już dostępu do CarCollect, a CC może usunąć jego konto i wszystkie związane z nim dane.
Artykuł 13 - Zakończenie świadczenia usług i ich dostępność
 1. Oprócz innych (prawnych) środków zaradczych dostępnych dla CC, CC jest w każdym czasie uprawniony do (czasowego) ograniczenia CarCollect w całości lub w części, w odniesieniu do jednego, większej liczby lub wszystkich Użytkowników/Uczestników, bez podawania przyczyn i bez wcześniejszego wyjaśnienia, do zawieszenia lub wyłączenia możliwości korzystania z serwisu, do zawieszenia i/lub usunięcia kont czasowo lub na stałe, do usunięcia plików, danych i/lub materiałów, wydania ostrzeżenia, zakończenia świadczenia usługi i odmowy świadczenia usług, w szczególności, ale nie tylko, jeśli: (a) podejmowane są działania niezgodne z Regulaminem, (b) CC jest zdania, że działania Użytkowników mogą spowodować szkodę lub odpowiedzialność wobec Użytkownika, innych Użytkowników lub Uczestników, CC lub osób trzecich. CC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Uczestnik może zamieścić na odpowiedniej stronie CarCollect opinię dotyczącą swoich doświadczeń ze Sprzedającym lub Kupującym. Oceny te mogą być przeglądane przez wszystkich Uczestników i Użytkowników. CC nie udziela żadnych gwarancji co do treści opinii. Zastrzega sobie prawo do nie publikowania i/lub usuwania komentarzy oraz do zgłaszania przestępstw.
Artykuł 14 - Sprawozdanie z wyceny; brak gwarancji
 1. Sprzedający jest zobowiązany do podania prawidłowych informacji o oferowanym Pojeździe i w tym kontekście do kompletnego i zgodnego z prawdą sporządzenia raportu z wyceny, który jest udostępniany przez CC na stronie CarCollect. Sprzedający musi przeprowadzić odpowiednie badania i upewnić się, że jest wystarczająco poinformowany przed umieszczeniem Ogłoszenia na CarCollect. CC nie sprawdza Pojazdów i/lub informacji umieszczonych w Ogłoszeniach i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji. Sprzedający pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za informacje, które podaje w Ogłoszeniu i/lub wyżej wymienionym raporcie z wyceny.
 2. Sprzedający zamieszcza w Ogłoszeniu stan Pojazdu na podstawie danych liczbowych dotyczących (a) wyglądu Pojazdu i (b) technologii Pojazdu.
 3. Ogłoszenie Sprzedającego musi zawierać wyraźne zdjęcia wszelkich widocznych uszkodzeń Pojazdu, w celu pełnego i prawidłowego poinformowania Kupującego o stanie Pojazdu.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zgadza się z Kupującym co do tego, czy Pojazd zakupiony przez Kupującego spełnia oczekiwania Kupującego, mogą oni - wspólnie lub w inny sposób - zwrócić się do CC o zaangażowanie niezależnego inspektora do przeprowadzenia kontroli, który wyda wiążącą rekomendację. Koszty takiej kontroli wynoszą 150 EUR (bez VAT).
 5. Jeżeli CC zostanie poproszony o zatrudnienie niezależnego inspektora, o którym mowa w art. 14.4., CC przedstawi Stronom warunki, na jakich odpowiedni inspektor musi wykonać swoją pracę, a obie Strony uiszczą kwotę w wysokości 150 EUR (bez VAT), pod warunkiem zatwierdzenia inspektora, z którym zostanie podpisana umowa, wyrażenia zgody na obowiązujące warunki i po otrzymaniu od CC faktury zaliczkowej. Konsultant, który zostanie zatrudniony przez CC, uwzględni w swojej wiążącej rekomendacji, która część zaliczki kwoty 150 EUR i przez którą Stronę zostanie zapłacona, po czym CC zwróci każdą nadpłaconą zaliczkę Kupującemu i/lub Sprzedającemu.
Artykuł 15 - Odpowiedzialność

 1. CC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku (możliwego do przypisania) uchybienia w wypełnieniu Umowy, w tym, ale nie tylko, za szkody wynikające z lub związane z korzystaniem z CarCollect lub niemożnością korzystania z CarCollect i/lub jakichkolwiek powiązanych usług świadczonych przez CC lub z tytułu czynu niedozwolonego lub w inny sposób, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, z zastrzeżeniem intencji ze strony CC. CC wyraźnie zaznacza, że (również) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacji na temat CarCollect lub korzystania z Pojazdów zakupionych za pośrednictwem CarCollect.
 2. O ile jakakolwiek odpowiedzialność spoczywa na CC, odpowiedzialność ta wobec Uczestnika, z jakiegokolwiek powodu, jest zawsze ograniczona do 3 000 EUR (słownie: trzy tysiące euro). CC nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, w tym straty finansowe, utratę obrotów i zysków, utratę danych i szkody niematerialne, związane lub wynikające z usług świadczonych przez CC i/lub korzystania z CarCollect.
 3. Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zgłoszenie przez Uczestnika szkody do CC na piśmie jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu ośmiu dni od jej powstania. Szkoda zgłoszona CC poza tym okresem nie kwalifikuje się do odszkodowania, chyba że Uczestnik udowodni, że nie był w stanie wcześniej zgłosić szkody.
 4. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec CC wygasają po upływie sześciu (6) miesięcy od ich powstania.
Artykuł 16 - Odszkodowanie i grzywna

 1. Uczestnik zabezpiecza CC przed roszczeniami stron trzecich w odniesieniu do szkód poniesionych w wyniku:
  a. zawarcia Transakcji w oparciu o Ogłoszenie;
  b. użytkowania Pojazdów zakupionych za pośrednictwem CarCollect;
  c. (domniemanego) naruszającego i/lub w inny sposób bezprawnego charakteru (treści) Ogłoszenia i/lub dostarczonego Pojazdu.
 2. Odszkodowanie dotyczy również wszystkich szkód i kosztów, które CC poniesie, może nadal ponosić lub które CC musi ponieść w związku z takim roszczeniem, w tym - ale nie wyłącznie - zwrotu kosztów pomocy prawnej.
 3. Uczestnik zapłaci na rzecz CC karę umowną w wysokości 5 000 EUR za ewentualne niedotrzymanie zobowiązań, o których mowa w Umowie, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania w przypadku wyższych szkód ze strony CC.
 4. CC i Użytkownik będą, w zakresie, w jakim przetwarzają dane osobowe, działać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO). Użytkownik gwarantuje, że w zakresie, w jakim przekazuje dane osobowe do CC, jest to zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z RODO.
Artykuł 17 - Inne postanowienia

 1. Jeśli jedno lub więcej postanowień Regulaminu zostanie unieważnionych lub zniszczonych, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
 2. Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo holenderskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową, będą zgłaszane do właściwego sądu holenderskiego w okręgu Zeeland-West-Brabant, lokalizacja Middelburg.

  Wersja: Październik 2021